Χαρακτηρισμός χρέους προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτο είσπραξης

Ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), κ. Γιώργος Πιτσιλής περιέγραψε σε διοικητική απόφαση, με κάθε λεπτομέρεια, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, ώστε να πάψει η Εφορία να κυνηγά έναν οφειλέτη.
Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία ενημερώθηκε για τη σειρά προϋποθέσεων που θα πρέπει να συντρέχουν ώστε ένα χρέος προς την ΑΑΔΕ να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης και άρα στη συνέχεια, να διαγραφεί.

Πώς χαρακτηρίζεται ένα χρέος προς το Δημόσιο ως “ανεπίδεκτο είσπραξης”

Με βάση την πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, προκειμένου ένα χρέος να καταχωρηθεί στα βιβλίο των ανεπίδεκτων είσπραξης θα πρέπει:
 • Να έχει προηγηθεί η διαπίστωση από τον φοροελεγκτικό μηχανισμό, ότι ο οφειλέτης δεν έχει στην κατοχή του κινητά ή ακίνητα περιουσιακά στοιχεία.
 • Να έχει διαπιστωθεί ότι “ζει σε συνθήκες ανέχειας”.
 • Να “έχουν ασκηθεί εναντίον του όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα”, όπως για παράδειγμα, κατασχέσεις και ποινικές διώξεις.
Προκειμένου να καταστεί το χρέος ανεπίδεκτο είσπραξης και να διαγραφεί, υποχρεωτικά θα παρέρχεται περίοδος 10 ετών και ορίζονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα πρέπει παράλληλα να συντρέχουν σωρευτικά: Σε όλο αυτό το διάστημα των 10 ετών, οι οφειλέτες, αλλά και όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα εκείνων, δεν θα μπορούν να λάβουν φορολογική ενημερότητα, ούτε άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, ενώ θα είναι δεσμευμένοι και οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.
Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει:
 • Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της Φορολογικής Διοίκησης και από τις έρευνες αυτές, να μην έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων.
 • Να μην έχει διαπιστωθεί η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά το άρθρο 939 του Αστικού Κώδικα.
 • Να έχει διαπιστωθεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων κατά των ανωτέρω ευθυνομένων προσώπων, με επίσπευση του Δημοσίου ή τρίτων ή από τον εκκαθαριστή, εφόσον έχει ήδη επέλθει το πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης, εφόσον έχει λάβει χώρα κήρυξη των ευθυνόμενων προσώπων σε πτώχευση, η οποία δεν έχει περατωθεί.
 • Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή να μην είναι δυνατή η υποβολή αυτής.
 • Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης, ο οποίος θα πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.
Από την ημερομηνία καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία των ανεπίδεκτων είσπραξης και για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη λήξη του έτους μέσα στο οποίο έγινε η καταχώριση, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες:
 • Αναστέλλεται αυτοδίκαια η παραγραφή της οφειλής.
 • Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία, παρά μόνο εφόσον πρόκειται για είσπραξη χρημάτων που θα διατεθούν για την ικανοποίηση του Δημοσίου.
 • Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα, άλλο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.
 • Δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων.

Τα αναγκαστικά μέτρα του Δημοσίου και πότε η οφειλή μπορεί δυνητικά να χαρακτηριστεί ξανά “εισπράξιμη”

Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα λήψης όλων των προβλεπόμενων αναγκαστικών ή μη μέτρων και διενέργειας συμψηφισμού σε περίπτωση διαπίστωσης ύπαρξης περιουσιακών στοιχείων και μετά την καταχώριση της οφειλής στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, ενώ διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται ως “εισπράξιμη”, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.
Οφειλή που έχει καταχωρισθεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης, διαγράφεται από το βιβλίο αυτό και επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη, εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφληση της οφειλής.
Επικοινωνήστε με τη δικηγορική εταιρεία Εύνομος για να κλείσετε ραντεβού, ούτως ώστε να μελετήσουμε το φάκελό σας και να προβούμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να σας εξυπηρετήσουμε σε περίπτωση οφειλών προς το Δημόσιο.
 • Feature Posts
 • Δημοφιλή
 • Τελευταία Νέα
 • Tags

Ρωτήστε μας