Κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας

Τρόποι χορήγησης ιθαγένειας

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Οι 7 τρόποι που αποκτά κανείς Ελληνική Ιθαγένεια

Το δικαίωμα για την απόκτηση της Ελληνικής Ιθαγένειας ρυθμίζεται στην Ελλάδα από τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος κυρώθηκε με τον νόμο 3284/2004, και τροποποιήθηκε ριζικά με την αλλαγή που επέφεραν ο νόμος 3838/2010, αλλά και ο νεότερος νόμος 4735/2020. Ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας ορίζει τις προϋποθέσεις και την διαδικασία απόκτησης και τους τρόπους χορήγησης της ιθαγένειας.

Στην Ελλάδα, το δίκαιο Ιθαγένειας ορίζει ότι η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται σύμφωνα με την αρχή του δικαίου του αίματος (jus sanguine). Κάθε άνθρωπος αποκτά ιθαγένεια τη στιγμή που γεννιέται, κατά κανόνα την ίδια με έναν από τους γονείς του. Υπό προϋποθέσεις, η ιθαγένεια μπορεί να αποκτηθεί και με βάση την αρχή του δικαίου του εδάφους (jus soli).

Αρμόδιοι για την λήψη των αποφάσεων περί κτήσης, απώλειας, επανάκτησης ή αμφισβήτησης της Ελληνικής ιθαγένειας είναι ο Υπουργός Εσωτερικών και ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Συγκεκριμένα, ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για θέματα ιθαγένειας ενώ η κτήση ή μη της Ελληνικής ιθαγένειας αποφασίζεται από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η κτήση της Ελληνικής ιθαγένειας συντελείται με τους παρακάτω τρόπους:

 • Αυτοδίκαια, με τη γέννηση.
 • Με δήλωση και αίτηση, λόγω γέννησης ή φοίτησης σε σχολείο στην Ελλάδα.
 • Με αναγνώριση.
 • Με υιοθεσία.
 • Με κατάταξη στις ένοπλες δυνάμεις.
 • Με Πολιτογράφηση.
 • Με τιμητική πολιτογράφηση.
ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΓΕΝΝΗΣΗΣ/ΦΟΙΤΗΣΗΣ

1

Οι προϋποθέσεις για τον αλλοδαπό που γεννήθηκε στην Ελλάδα και φοίτησε σε ελληνικό σχολείο

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δίνεται το δικαίωμα υποβολής αίτησης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας σε ανήλικα τέκνα αλλοδαπών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και φοιτούν σε ελληνικά σχολεία. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει κατά την υποβολή αίτησης – δήλωσης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από τους γονείς να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Ανηλικότητα του τέκνου.
 • Εγγραφή του τέκνου στην Πρώτη Δημοτικού και συνέχιση φοίτησης σε Ελληνικό σχολείο. Σημειώστε ότι σε περίπτωση διακοπής της φοίτησης, οι γονείς δεν μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση.
 • Νόμιμη διαμονή και των δύο γονέων με οριστικό τίτλο διαμονής που είναι σε ισχύ.
 • Συνεχής νόμιμη διαμονή 5 ετών από τουλάχιστον έναν εκ των 2 γονέων στην Ελλάδα, πριν από τη γέννηση του τέκνου, είτε, αν αυτό δεν υφίσταται,
  α) ο ένας εκ των δύο να ήταν νόμιμος έστω και μία ημέρα πριν τη γέννηση του τέκνου
  β) κατά την υποβολή της αίτησης – δήλωσης να έχει συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα,
 • Νόμιμη άδεια διαμονής τύπου:
  α) επί μακρόν διαμένοντος,
  β) δεύτερης γενιάς,
  γ) αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας,
  δ) εγγράφου πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  ε) δελτίου μόνιμης διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  στ) τίτλου διαμονής αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώτος επικουρικής προστασίας,
  ζ) ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς, συνοδευόμενο από ισχύουσα άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (ΑΔΕΤ) ή άλλον τίτλο νόμιμης διαμονής ομογενούς, από τουλάχιστον τον έναν από τους 2 γονείς.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ

Η δικηγορική εταιρεία Εύνομος διαθέτει την εμπειρία και τη γνώση ώστε να αναλάβει το σύνολο της διαδικασίας για να καταφέρει το τέκνο σας να αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια που δικαιούται.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Εξασφαλίζουμε τον έλεγχο του φακέλου και του ιστορικού σας. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, με διορατικότητα, εξετάζει την καλύτερη περίπτωση στην οποία μπορείτε να ενταχθείτε για την αίτηση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Κατά την υποβολή αίτησης – δήλωσης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας από τους γονείς να συντρέχουν σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις, που αναφέρονται αριστερά.

ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσει Ελληνική Ιθαγένεια ένα τέκνο ακόμη κι αν οι αλλοδαποί γονείς του δεν έχουν συμπληρώσει 5 έτη νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα. Διαβάστε προσεκτικά τις 2 προϋποθέσεις και τους 7 διαφορετικούς τύπους νόμιμων αδειών διαμονής που μπορείτε να διαθέτετε.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος σε θέματα αλλοδαπών χειρίζονται την υπόθεσή σας και σας προτείνουν την καλύτερη νομική λύση.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μπορείτε να έχετε χρόνο να ετοιμάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να βρίσκεστε εντός προθεσμιών!

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΛΟΓΩ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

2

Οι προϋποθέσεις για τον αλλοδαπό που φοίτησε σε ελληνικό σχολείο

Ο νομοθέτης δεν θα μπορούσε να αφήσει αρρύθμιστη τη δυνατότητα κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας αλλοδαπού που διαμένει στην χώρα νόμιμα με οριστικό τίτλο διαμονής και φοίτησε σε ελληνικό σχολείο.

Θα πρέπει να μνημονεύσουμε ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 37/2017 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, εντάσσεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η φοίτηση σε τάξεις σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας ή/και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του επίσημου τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, όσο και σε τάξεις των σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Για να καταφέρει ο αλλοδαπός να αιτηθεί την κτήση της ιθαγένειας θα πρέπει να συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να πρόκειται για ανήλικο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, είτε την προβλεπόμενη από το Σύνταγμα φοίτηση 9 ετών σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο σχολείο, είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση 6 ετών,
 • Να πρόκειται για ενήλικο που δεν έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του και ο οποίος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία, όντας ανήλικος, είτε την παρακολούθηση 9 τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση 6 ετών,
 • Να πρόκειται για ενήλικο που έχει ολοκληρώσει μετά τις 09/07/2015 την επιτυχή παρακολούθηση είτε 9 τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση 6 ετών, χωρίς να έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας του. Στην περίπτωση αυτή, η σχετική αίτηση – δήλωση πρέπει να υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 3 ετών από τη συμπλήρωση της απαιτούμενης φοίτησης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΤΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Η κτήση της Ελληνικής Ιθαγένειας μπορεί να φαίνεται δύσκολη και σύνθετη διαδικασία, με πολλές προϋποθέσεις που επιβάλλεται να συντρέχουν σωρευτικά, ωστόσο η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία φιαθέτει εμπειρία και γνώση της διαδικασίας.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις και θα προετοιμάσει τον φάκελο σας, προκειμένου να κερδίσετε χρόνο και την Ελληνική Ιθαγένεια, εφόσον τη δικαιούστε.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η φοίτηση σε ελληνικό σχολείο σας εξασφαλίζει τη δυνατότητα να διεκδικήσετε Ελληνική Ιθαγένεια με έναν επιπλέον τρόπο, εφόσον έχετε ολοκληρώσει τα έτη φοίτησης που ορίζει το Σύνταγμα.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία είναι δυνατό να επιθεωρήσει την πληρότητα του φακέλου σας κι επίσης, ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να αιτηθείτε κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας λόγω φοίτησής σας σε ελληνικό σχολείο.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Εξειδικευμένοι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος σε θέματα αλλοδαπών χειρίζονται την υπόθεσή σας και σας προτείνουν την καλύτερη νομική λύση.

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ

Επικοινωνήστε μαζί μας, για να μπορείτε να έχετε χρόνο να ετοιμάσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να βρίσκεστε εντός προθεσμιών!

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα, για να χειριστούμε την υπόθεσή σας.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!