Ηλεκτρονικό συναινετικό διαζύγιο: Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η έκδοση συναινετικού διαζυγίου ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα και Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου Πιερρακάκη.
Σύμφωνα με την κοινή υπουργική ανακοίνωση, “ο γάμος μπορεί να λύεται χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των πολιτών σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και χωρίς την ανάγκη για έκδοση ειδικού πληρεξουσίου ή βεβαίωσης γνησίου υπογραφής“.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Η χρήση της πλατφόρμας gov.gr, μέσα στην οποία βρίσκεται η επιλογή του ηλεκτρονικού συναινετικού διαζυγίου, έχει τους τελευταίους μήνες γίνει οικεία σε μεγάλο μέρος των Ελλήνων πολιτών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν στον αντίστοιχο σύνδεσμο ή να αναζητήσουν την υπηρεσία στο gov.gr και στην κατηγορία Οικογένεια. Ο τρόπος σύνδεσης γίνεται ανάλογα με την ιδιότητα. Υπάρχουν διαφορετικές επιλογές αν το ενδιαφερόμενο μέρος είναι δικηγόρος, συμβολαιογράφος ή αντισυμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή ένας από τους πολίτες που ενδιαφέρονται για την έκδοση διαζυγίου.

Η εκκίνηση της διαδικασίας του ηλεκτρονικού συναινετικού διαζυγίου

Η διαδικασία εκκινείται από τον έναν εκ των 2 δικηγόρων των ενδιαφερομένων μερών, ο οποίος πρέπει να συνδεθεί στην εφαρμογή μέσω κωδικών PortalOlomeleia και κατόπιν, να καταχωρήσει τον αριθμό της ληξιαρχικής πράξης γάμου, τον τόμο, το έτος, τον κωδικό Ληξιαρχείου που την εξέδωσε και το επώνυμο ενός εκ των δύο συζύγων.
Η εφαρμογή ανακτά αυτόματα μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών τα στοιχεία κάθε συζύγου, το είδος του γάμου, τον αριθμό τέκνων εάν υπάρχουν και τα στοιχεία αυτών. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που η ανάκτηση των στοιχείων μητρώου δεν είναι επιτυχής, η διαδικασία δεν μπορεί να ξεκινήσει.

Το κείμενο του συμφωνητικού του συναινετικού διαζυγίου

Ο δικηγόρος που εκκινεί τη διαδικασία εισάγει το κείμενο του συμφωνητικού, τα στοιχεία του συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συναινετικό διαζύγιο, επιλέγοντας από σχετική λίστα και τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου δικηγόρου. Η εφαρμογή ανακτά αυτόματα τα στοιχεία επικοινωνίας των 2 δικηγόρων, μέσω διαλειτουργικότητας με την πλατφόρμα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Αν αναζητείτε δικηγόρο για τους αντισυμβαλλόμενους, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία.
Οι δικηγόροι, οι σύζυγοι και ο συμβολαιογράφος λαμβάνουν ενημερώσεις για την πορεία της έκδοσης του συναινετικού διαζυγίου σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Οι σύζυγοι λαμβάνουν και ξεχωριστή ηλεκτρονική ενημέρωση για να συνδεθούν, ώστε να εγκρίνουν το σχέδιο του ιδιωτικού συμφωνητικού που έχει συνταχθεί από τους δικηγόρους τους και να εκκινήσουν το ορισμένο από το νόμο δεκαήμερο αναμονής.

Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου

Με το πέρας του δεκαημέρου, η εφαρμογή δημιουργεί τη συμβολαιογραφική πράξη την οποία κατεβάζει ο συμβολαιογράφος σε μορφή εγγράφου .pdf και οι σύζυγοι υπογράφουν εκτός εφαρμογής ψηφιακά. Στις περιπτώσεις που οι πολίτες δεν διαθέτουν ή δεν επιθυμούν να εκδώσουν ψηφιακή υπογραφή, υπάρχει η δυνατότητα της φυσικής υπογραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου.
Ως επόμενο βήμα, ο συμβολαιογράφος οριστικοποιεί εντός της εφαρμογής το διαζύγιο. Αυτόματα, η συμβολαιογραφική πράξη αποστέλλεται στις θυρίδες των δύο συζύγων στο gov.gr και παράλληλα ενημερώνεται το Μητρώο Πολιτών: Υπάλληλος του αρμόδιου ληξιαρχείου προβαίνει σε ενέργειες καταχώρισης της λύσης στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, ο συμβολαιογράφος εισάγει στην εφαρμογή τα στοιχεία της πνευματικής λύσης γάμου που έχουν εκδώσει οι σύζυγοι με φυσικό τρόπο.

Τα τελευταία στάδια της ηλεκτρονικής διαδικασίας

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η ακύρωση της διαδικασίας μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα στάδια πριν από την τελική υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης, είτε από τους δικηγόρους, είτε από τους συζύγους, είτε από τον συμβολαιογράφο, με την εισαγωγή του λόγου ακύρωσης, για την οποία οι εμπλεκόμενοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά.

 

Ως τελευταίο μέρος της διαδικασίας, οι σύζυγοι, οι δικηγόροι και ο συμβολαιογράφος ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την ολοκλήρωση της, λαμβάνοντας έναν μοναδικό κωδικό, ως αναγνωριστικό.
  • Feature Posts
  • Δημοφιλή
  • Τελευταία Νέα
  • Tags

Ρωτήστε μας