ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΟΦΕΙΛΕΤΗ

Κανόνες δικαίου που καθορίζουν τους κανόνες εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων. Διαβάστε για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, η οποία πλήττει τον πυρήνα του περιουσιακού δικαιώματος του ατόμου.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Ειδικές κατηγορίες αναγκαστικής εκτέλεσης

Αναγκαστική εκτέλεση κατά οφειλέτη συμβαίνει στην πιο κάτω περίπτωση: Όταν ένας οφειλέτης έχει υποχρέωση να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη και παραβεί την αποδεικτέα υποχρέωσή του, το δικαστήριο, απειλεί για κάθε παράβαση χρηματική ποινή υπέρ του δανειστή, έως 100.000 ευρώ. Τα παραπάνω περιέχονται στο άρθρο 947 του νόμου 4335/2015.

Προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 947 είναι η ύπαρξη αξίωσης προς παράλειψη ή ανοχή πράξης. Η αξίωση αφορά την ιδιωτική βούληση, δηλαδή τη δικαιοπραξία και κρίνεται κατά τους κανόνες του ουσιαστικού δικαίου.

Αν η απειλή της χρηματικής ποινής και της προσωπικής κράτησης δεν περιέχεται στη δικαστική απόφαση που καταδικάζει τον οφειλέτη να παραλείψει ή να ανεχθεί πράξη, τότε απαγγέλλεται από το αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο. Το συγκεκριμένο Δικαστήριο είναι αρμόδιο να βεβαιώσει την παράβαση και να καταδικάσει στη χρηματική ποινή και στην προσωπική κράτηση. Η δικαιοπραξία είναι δυνατό να αφορά αξίωση που προκύπτει από πρότερη συμφωνία 2 μελών ή να αφορά στην ύπαρξη περιουσιακών διαφορών των εμπλεκομένων και τότε, εκδικάζεται βάσει του άρθρου 614.

Η αναγκαστική εκτέλεση, σύμφωνα με το άρθρο 614, περιλαμβάνει 2 στάδια και απαιτεί την έκδοση 2 δικαστικών αποφάσεων: Με την πρώτη δικαστική απόφαση καταδικάζεται ο οφειλέτης σε παράλειψη ή ανοχή και απειλείται εναντίον του χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση για κάθε παράβαση της απόφασης. Ο ενάγων διατηρεί το δικαίωμα να αιτηθεί έλεγχο παράβασης των συμφωνημένων υποχρεώσεων του οφειλέτη προς τον δανειστή (που είναι ο ίδιος), προς παράλειψη ή ανοχή.

Στη δεύτερη δικαστική απόφαση, διαπιστώνεται η εκ μέρους του οφειλέτη εκ προθέσεως παράβαση της πρώτης δικαστικής απόφασης και καταδικάζεται στην καταβολή της χρηματικής ποινής και στην προσωπική κράτηση, που η παραβιασθείσα δικαστική απόφαση επέβαλε, κατά το ποσό και το χρόνο, αντίστοιχα, που αυτή προσδιόρισε. Αυτή η διαπίστωση επικυρώνεται και από τις σχετικές αποφάσεις του Αρείου Πάγου: 664/1994, 47/2002, 1061/2002.

Αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση δεύτερης δικαστικής απόφασης σχετικά με τη διαπίστωση της παράβασης της πρώτης δικαστικής απόφασης με πρόθεση, αποτελεί η επίδοση και κοινοποίηση της πρώτης δικαστικής απόφασης στον οφειλέτη, με επιταγή προς εκτέλεση.

Το γεγονός της προεπίδοσης στον οφειλέτη με επιταγή προς εκτέλεση αντιγράφου του απογράφου της πρώτης δικαστικής απόφασης δυνητικά αποτελεί εκτελεστό τίτλο για την παράλειψη ή ανοχή και πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά στη δεύτερη αγωγή, με την οποία ζητείται η δικαστική διάγνωση και βεβαίωση της παράβασης, συνεπαγωγικά και η καταδίκη του οφειλέτη στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση.

Προκειμένου να θεμελιωθεί το δικαίωμα του δανειστή να ζητήσει με αγωγή του τη βεβαίωση της παράβασης εκ μέρους του οφειλέτη και την καταδίκη του τελευταίου σε χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση, πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Στην πρώτη απόφαση να υπάρχει διάταξη με την οποία ο οφειλέτης υποχρεώνεται σε παράλειψη ή ανοχή.

Στο αντίγραφο του απογράφου της πρώτης δικαστικής απόφασης να έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη η εκτέλεση με επιταγή προς εκτέλεση, πριν από την καταλογισθείσα παράβαση.

Στην επιταγή να ορίζεται με ακρίβεια η απαίτηση, δηλαδή η πράξη την οποία οφείλει να παραλείψει ή να ανεχθεί ο οφειλέτης.

Η δεύτερη δικαστική απόφαση δεσμεύεται από το δεδικασμένο της πρώτης απόφασης και άρα διαπιστώνει την εκ μέρους του οφειλέτη παράβαση συμμόρφωσης προς το περιεχόμενο της πρώτης απόφασης.

Συνεπώς, τον καταδικάζει στην καταβολή της χρηματικής ποινής και σε προσωπική κράτηση και μαζί, αποτελεί τον εκτελεστό τίτλο για την είσπραξη της χρηματικής ποινής και την επιβολή της προσωπικής κράτησης.

Η καταδίκη του οφειλέτη από τη δεύτερη δικαστική απόφαση μπορεί να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή ως προς τη χρηματική ποινή μόνο, όχι και ως προς την προσωπική κράτηση, δεδομένου ότι για την εκτέλεση της προσωπικής κράτησης απαιτείται απαραιτήτως τελεσιδικία της απόφασης, σύμφωνα με το άρθρο 1049 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Η αγωγή με την οποία ζητείται η διάγνωση της παράβασης και η καταδίκη του οφειλέτη στη χρηματική ποινή και την προσωπική κράτηση αποτελεί την πρώτη μετά την επιταγή πράξη εκτέλεσης.

Σ’ αυτό το σημείο εφαρμόζεται, η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας: ,Η αγωγή είναι δυνατό να ασκηθεί μόνο μετά την πάροδο 3 εργάσιμων ημερών από την επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση.

Δεν απαιτείται, όμως, η τήρηση της προθεσμίας που θέτει η παράγραφος 2 του άρθρου 926 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, επειδή η παράβαση δεν αποτελεί πράξη εκτέλεσης, αλλά εξωδιαδικαστική συμπεριφορά του οφειλέτη και συνεπώς, δεν απαιτείται να λάβει χώρα εντός έτους από την επίδοση της επιταγής.

Μεταξύ των περισσοτέρων παραβάσεων του οφειλέτη υφίσταται στενός σύνδεσμος. Έχει παρατηρηθεί ότι η μεγάλη πλειοψηφία των παραβάσεων λαμβάνουν χώρα εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκροτούν “διαρκή ενέργεια” ή “κατ’ εξακολούθηση ενέργεια” του παραβάτη ή ακόμη και “φυσική ενότητα ενεργείας”, εξωτερικά διαγνώσιμη στον τρίτο παρατηρητή.

Το δικαστήριο επιβάλλει μία μόνο ποινή και όχι αθροιστικά τόσες ποινές όσες και οι επιμέρους παραβάσεις και χωρεί καταδίκη σε μία προσωπική κράτηση, προκειμένου να αποτρέψει την επιβολή υπέρμετρων κυρώσεων σε βάρος του οφειλέτη.

Ως “διαρκής ενέργεια” θεωρείται η ενέργεια, η οποία χωρίς διακοπή παραβιάζει συνεχώς και αδιαλείπτως την απαγόρευση, εφόσον η κατάσταση που προκάλεσε συνεχίζεται. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαρκούς προσβολής συνίσταται στην εφάπαξ προσβλητική ενέργεια του παραβάτη, η οποία συνεπάγεται παρατεταμένη παράβαση.

Από την άλλη, “φυσική ενότητα ενεργείας” αποτελούν περισσότερες επιμέρους πράξεις του οφειλέτη, οι οποίες γίνονται αντιληπτές ως ενιαία συμπεριφορά, ενώ “κατ’ εξακολούθηση ενέργεια” συνιστά η ομοιόμορφη εξακολουθητική συμπεριφορά του οφειλέτη με την οποία αυτός προβαίνει σε πλείονες αυτοτελείς επιμέρους ενέργειες, οι οποίες πηγάζουν από ενιαία βουλητική στάση του.

Αν θεωρείται ότι χρειάζεστε δικηγόρο για να πετύχετε αναγκαστική εκτέλεση κατά οφειλέτη σας, συμβουλευτείτε την Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας και να κλείσετε ένα ραντεβού, ώστε να εκθέσετε με κάθε λεπτομέρεια ενώπιόν μας τα στοιχεία της υπόθεσής σας.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Μην διστάσετε να καλέσετε στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!