Πολιτογράφηση

Διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς ομογενείς

Εξειδικευμένοι δικηγόροι στο Δίκαιο Αλλοδαπών αναλαμβάνουν την υπόθεσή σας. Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεστε, μην διστάσετε να καλέσετε στην Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία και να κλείσετε ραντεβού.

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Ως πολιτογράφηση ορίζεται η διαδικασία απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας από αλλοδαπούς ομογενείς, δηλαδή άτομα ελληνικής καταγωγής και πληθυσμούς που βρίσκονται εκτός των ελληνικών συνόρων κι ακόμη, από αλλοδαπούς αλλογενείς, δηλαδή πολίτες άλλων χωρών.

Με τον νόμο 4735/2020, με έναρξη ισχύος την 01/04/2021, επήλθαν μεγάλες αλλαγές στον τρόπο κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση. Με το άρθρο 5 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο αλλοδαπός.

Οι τυπικές προϋποθέσεις για την αίτηση κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση που πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα είναι οι παρακάτω. Επιβάλλεται, λοιπόν, ο αιτών:

 • Να είναι ενήλικος κατά το χρόνο της υποβολής της δήλωσης Πολιτογράφησης.
 • Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για αδίκημα που τέλεσε εκ δόλου, κατά τα τελευταία 10 έτη, πριν από την υποβολή της αίτησης Πολιτογράφησης σε ποινή άνω του ενός (1) έτους.
 • Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας άνω των 6 μηνών, ανεξαρτήτως χρόνου έκδοσης της καταδικαστικής απόφασης, για σειρά εγκλημάτων που ρητώς ορίζει ο νόμος.
 • Να μην τελεί υπό απέλαση ή άλλη εκκρεμότητα του καθεστώτος νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα.
 • Να διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 7 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης πολιτογράφησης.

Ο νόμος περιλαμβάνει εξαιρέσεις στην υποχρέωση συνεχούς διαμονής 7 ετών πριν από την υποβολή αίτησης Πολιτογράφησης. Οι συγκεκριμένες εξαιρέσεις περιλαμβάνουν:

 • Ομογενείς
 • Ευρωπαίους πολίτες
 • Συζύγους Ελλήνων, καθώς και όσους ασκούν γονική μέριμνα τέκνου με ελληνική ιθαγένεια
 • Ανιθαγενείς
 • Αναγνωρισμένους πρόσφυγες ή αναγνωρισμένους με επικουρική προστασία

Ο αιτών για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση θα πρέπει να κατέχει έναν από τους παρακάτω τίτλους νόμιμης διαμονής:

 • Άδεια επί μακρόν διαμένοντος.
 • Βεβαίωση ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής που χορηγείται σε μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε γονείς ανηλίκου ημεδαπού.
 • Δελτίο αναγνωρισμένου πολιτικού πρόσφυγα ή καθεστώς επικουρικής προστασίας ή μέλους οικογένειας κατόχου τέτοιου δελτίου.
 • Ταξιδιωτικά έγγραφα ή ειδικό δελτίο που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών.
 • Δελτίο ή άλλον τίτλο διαμονής ομογενούς κάθε τύπου, εκτός από Ειδικό
 • Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
 • Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς.
 • Άδεια διαμονής αόριστης διάρκειας ή δεκαετούς διάρκειας.
 • Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα.
  Ο αλλοδαπός που κατέχει κάθε άλλο έγκυρο τίτλο διαμονής και πληρεί τις υπόλοιπες τυπικές προϋποθέσεις μπορεί να ζητήσει την πολιτογράφησή του, εφόσον διαμένει στην Ελλάδα νόμιμα για 12 συνεχή έτη πριν από την υποβολή της αίτησης Πολιτογράφησης. Η Εύνομος δικηγορική εταιρεία μπορεί να τον καθοδηγήσει και να τον ενημερώσει για όλες τις παγίδες και τις λεπτομέρειες στην κατάθεση και επίδειξη των δικαιολογητικών, που εξασφαλίζουν τη δικαιωματική αίτησή του.

Η τελευταία τυπική προϋπόθεση που απαιτείται για το δικαίωμα αίτησης κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας μέσω Πολιτογράφησης αφορά το ίδιο το πρόσωπο του αλλοδαπού που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης: Στο πρόσωπό του δεν πρέπει να συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφαλείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ως προς το πρότερο της αίτησης Πολιτογράφησης ιστορικό του.

Ο αλλοδαπός που επιθυμεί να γίνει Έλληνας πολίτης με Πολιτογράφηση, πρέπει:

 • να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική γλώσσα.
 • να γνωρίζει επαρκώς την ελληνική ιστορία και γεωγραφία.
 • να γνωρίζει τον ελληνικό πολιτισμό και τις συνήθειες του ελληνικού λαού.
 • να είναι απόλυτα ενήμερος για τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών του πολιτεύματος της Ελλάδος.
 • να έχει την ικανότητα να συμμετέχει ενεργά και ουσιαστικά στην πολιτική ζωή της χώρας.
 • να έχει ενταχθεί ομαλά στην οικονομική και κοινωνική ζωή της Ελλάδος, έχοντας την καταστήσει συνεχές κέντρο των βιοτικών του δραστηριοτήτων.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποδεικνύονται πρακτικά. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία είναι σε θέση να σας βοηθήσει να αποδείξετε ότι οι παραπάνω ουσιαστικές προϋποθέσεις για αίτηση κτήσης Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση και οι δεσμοί σας με την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία ισχύουν σταθερά.

Άλλωστε, για τη διακρίβωση της οικονομικής ένταξης του αιτούντος λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη σταθερής εργασίας στην Ελλάδα και η εν γένει οικονομική του δραστηριότητα, αλλά και η διαρκής εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεών του απέναντι στην Πολιτεία.

Για τη διακρίβωση της κοινωνικής ένταξης του αιτούντος, λαμβάνονται υπόψη ιδίως η διαμόρφωση συγγενικού δεσμού με Έλληνα πολίτη, η εξοικείωση του με τα ήθη και έθιμα της ελληνικής κοινωνίας, η συμμετοχή του σε εθελοντικές δραστηριότητες, αθλητικές ομάδες, δραστηριότητες του δήμου και εκδηλώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, με εμπειρία ετών στη διαδικασία χορήγησης της Ελληνικής Ιθαγένειας, μπορεί να σας καθοδηγήσει, προκειμένου η διαδικασία Πολιτογράφησής σας να ολοκληρωθεί ομαλά και να αποκτήσετε την Ελληνική Ιθαγένεια, όπως επιθυμείτε, εφόσον το δικαιούστε.

Οι εξειδικευμένοι δικηγόροι στο Δίκαιο Αλλοδαπών που αναλαμβάνουν την υπόθεσή σας από πλευράς της Δικηγορικής Εταιρείας Εύνομος ελέγχουν προσεκτικά τη συνδρομή των προϋποθέσεων που απαιτούνται και σας κατευθύνουν ώστε να συγκεντρώσετε κάθε απαραίτητο έγγραφο, πριν καταθέσουν το αίτημα σας.

Κατόπιν, με αίσθημα ευθύνης, παρακολουθούν την πορεία του αιτήματός σας για κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με Πολιτογράφηση, μέχρι και την τελευταία πράξη της ορκωμοσίας σας ως Έλληνες πολίτες! Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεστε, μην διστάσετε να καλέσετε στην Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία και να κλείσετε ραντεβού στο δικηγορικό μας γραφείο.

ΚΛΕΙΣΤΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και αν βρίσκεστε, μην διστάσετε να καλέσετε στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή Συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!