fbpx

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Όσο δύσκολες κι αν γίνονται μέσα στα χρόνια οι σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, το εργατικό δίκαιο ρυθμίζει όλες τις μορφές συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας και τους όρους εργασίας.

Οι δικηγόροι – εργατολόγοι, της δικηγορικής εταιρείας Εύνομος, βρίσκονται άμεσα στο πλευρό σας, στην περίπτωση που τους χρειαστείτε. Κλείστε ένα ραντεβού, για να περιγράψετε απευθείας σε εξειδικευμένο δικηγόρο το πρόβλημά σας.

Γνωρίστε τα δικαιώματα που πηγάζουν από τη σύμβαση εργασίας σας

Χαρακτηριστικό στοιχείο, το οποίο διακρίνει τη σύμβαση εργασίας από άλλες συμβάσεις, όπως η σύμβαση έργου, ή η σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, είναι η σχέση εξάρτησης μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου και το διευθυντικό δικαίωμα.

Το διευθυντικό δικαίωμα αναφέρεται στην υποχρέωση του εργαζομένου να εκτελεί τις εντολές του εργοδότη και να υπόκειται στον έλεγχο και στην εποπτεία του, ως προς την παροχή τής εργασίας του. Στη σύμβαση εργασίας, όπως είναι προφανές, το ασθενές μέρος αποτελεί ο εργαζόμενος.

Οι όροι της σύμβασης εργασίας επιβάλλεται να είναι εκ των προτέρων, σαφείς, ακριβείς και προκαθορισμένοι, έτσι ώστε ο εργαζόμενος να γνωρίζει επακριβώς ποιες είναι οι υποχρεώσεις του, για να μπορεί να εκτελέσει προσηκόντως την εργασία του, δηλαδή με τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, ως προς το ωράριο και τα καθήκοντα, που του έχουν ανατεθεί.

Θεωρείτε ότι αυτό δεν τηρείται; Μπορείτε να κλείσετε ένα ραντεβού στο δικηγορικό γραφείο της Εύνομος, για να διαπιστώσουμε τυχόν παραβίαση των υποχρεώσεων του εργοδότη και άμεσα να σας προτείνουμε νομικές λύσεις.

Γνωστοποίηση των υποχρεώσεων του εργαζόμενου

Για να μπορεί κάθε εργαζόμενος να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, πρέπει ο εργοδότης να τον ενημερώνει είτε προφορικώς, είτε εγγράφως, για την θέση ευθύνης του. Πρέπει, με λίγα λόγια, να υπάρχει αυτό, που ονομάζεται περιγραφή θέσης, ή διαφορετικά, job description, στην παγκοσμιοποιημένη εποχή εργασίας που διανύουμε.

Η βέλτιστη πρακτική, για να μην προκαλείται σύγχυση, ως προς τις υποχρεώσεις του εργαζομένου, είναι η περιγραφή θέσης να διατυπώνεται εγγράφως και να αποτελεί έναν εκ των όρων της σύμβασης εργασίας, που υπογράφουν εργοδότης και εργαζόμενος.

Στην πραγματικότητα, η σύμβαση εργασίας δεν απαιτείται να είναι έγγραφη, παρά μόνο προτείνεται. Ωστόσο, είναι γενικώς αποδεκτό ότι ο έγγραφος τύπος συμβάλλει στον προσδιορισμό και στο αντικείμενο της απασχόλησης και βοηθά στην αρμονική σχέση και καλύτερη συνύπαρξη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή εργοδότη και εργαζομένου.

Εργατικό δίκαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το παράγωγο εργατικό δίκαιο, έχει επιχειρήσει να θέσει βασικές αρχές, οι οποίες πρέπει να διέπουν την εργατική νομοθεσία των κρατών – μελών.

Με την έκδοση των Οδηγιών, τα κράτη – μέλη υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες, που τίθενται από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να εξασφαλίζεται η ομοιομορφία στις συνθήκες απασχόλησης και να διατηρείται το ελάχιστο πλαίσιο προδιαγραφών, από το οποίο δεν μπορούν να αποκλίνουν τα κράτη – μέλη.

Τα εθνικά δικαστήρια είναι υποχρεωμένα να απευθύνονται με προδικαστικά ερωτήματα, στο Δικαστήριο της ΕΕ, όταν μια εργατική διαφορά, την οποία καλούνται να διερευνήσουν, αφορά την εφαρμογή και ερμηνεία του δικαίου της ΕΕ, τα θέματα απασχόλησης. Στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραπεμφθεί από ελληνικά δικαστήρια, μεταξύ άλλων, το ζήτημα των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε ελληνικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και εκείνο έχει λάβει σαφέστατα θέση υπέρ των εργαζομένων!

Στη δικηγορική εταιρεία Εύνομος έχουμε στη διάθεσή μας ολόκληρη τη σχετική νομολογία και επιπλέον, διαθέτουμε σημαντική πείρα σε υποθέσεις εργατικού δικαίου. Φυσικά, οι υποθέσεις εξετάζονται προσεκτικά και εξονυχιστικά κατά περίπτωση, για να δοθει η κατάλληλη νομική λύση. Μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας μέσα από τη σελίδα Επικοινωνίας, ή απευθείας με τηλέφωνο στον αριθμό 2160 704 470, στον οποίο θα βρείτε το δικηγορικό γραφείο μας.

Share This