Όροι και προϋποθέσεις χρήσης παρακολούθησης ιστοσελίδας evnomos.gr, επικοινωνίας με όλους τους πρόσφορους και προσφερόμενους τρόπους με τη Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος & τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η παρούσα πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική Απορρήτου») αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας https://www.evnomos.gr.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας κι επίσης, για τον τρόπο και το εύρος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εταιρεία Σπυρόπουλος – Παυλίδου και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία, με διακριτικό τίτλο Εύνομος και από την ιστοσελίδα μας https://www.evnomos.gr, εφεξής με μία αντιστοιχία ως «Εύνομος», η οποία έχει πλήρως συμμορφωθεί με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων: GDPR 2016/679 – General Data Protection Regulation). Για το κείμενο του Κανονισμού, μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

2. ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Κανονισμός απαιτεί κάθε πληροφορία προς το υποκείμενο των δεδομένων για την επεξεργασία των δεδομένων, να γίνεται σε συνοπτική, διαφανή, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή.
Για τον λόγο αυτό, ο Εύνομος ασχολείται με την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή νομικών συμβουλών, εγγράφων γνωμοδοτήσεων και την παράσταση σε ελληνικά δικαστήρια.

Συλλέγουμε «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», τα οποία ορίζονται ως κάθε πληροφορία, που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, «υποκείμενο των δεδομένων». Δεν εννοούνται ως τέτοια οι ανώνυμες πληροφορίες.

Ο Εύνομος συλλέγει προσωπικά δεδομένα: α) όταν αποστέλλετε πληροφορίες μέσω της φόρμα επικοινωνίας, β) όταν αιτηθείτε την παροχή συγκεκριμένης νομικής υπηρεσίας, από τις παρεχόμενες υπηρεσίες, με οποιοδήποτε σταθερό ή εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας με τον Εύνομο και γ) όταν κάνετε χρήση τών νομικών υπηρεσιών είτε ηλεκτρονικά, είτε κατόπιν φυσικής σας παρουσίας.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται είναι τα ελάχιστα υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, τα οποία είναι δεδομένα ταυτότητας, δεδομένα επικοινωνίας μαζί σας ή/και οικονομικά σας δεδομένα.

3. ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λόγω της φύσεως της δραστηριότητας του Εύνομου είναι δυνατό να συλλέγονται και να γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας, και άλλες κατηγορίες ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες σχετικές με την επαγγελματική, οικογενειακή και οικονομική κατάσταση του πελάτη – εντολέα – αιτούντα εντολής, εφεξής «Εντολέα», με σκοπό την ανάληψη υπόθεσης ή/και την στοιχειοθέτηση μιας αξίωσης ή την ικανοποίηση ενός δικαιώματος μέσω της δικαστικής οδού, στο πλαίσιο της μεταξύ Εύνομου και Εντολέα συναλλαγής και πάντοτε εντός των ορίων, τα οποία επιβάλλει ο νόμος.

Αν δεν επιθυμείτε να επιτρέψετε τη συλλογή των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ, ίσως να μην μπορέσουμε να σας παρέχουμε με τον βέλτιστο τρόπο τις νομικές υπηρεσίες μας. Επισημαίνουμε, επιπρόσθετα, ότι, με βάση τον Κώδικα Δικηγόρων, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε απόλυτη εχεμύθεια σε όσα ευαίσθητα δεδομενα περιέρχονται σε γνώση μας, κατόπιν της συνεργασίας μας.

4. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η τρέχουσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει ότι όταν η χρήση προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την εν γένει παροχή νομικών υπηρεσιών από τον Εύνομο είναι απαραίτητη, ειδικότερα όταν η φύση τής υποθέσεως είναι τέτοια, ώστε να απαιτείται η γνωστοποίηση προσωπικών στοιχείων, όπως, για παράδειγμα, πλήρη στοιχεία ταυτότητας, εξιστόρηση περιστατικών και γεγονότων στα οποία είχατε άμεση ή έμμεση μαρτυρία και τα οποία συνιστούν και θεμελιώνουν αξίωση υπέρ ή σε βάρος σας κι ακόμη, στην περίπτωση που η χρήση αυτών είναι απαραίτητη για τον εν γένει χειρισμό τής υπόθεσής σας, τότε χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του Εντολέα που πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’, γ’ και στ’ ΓΚΠΔ/GDPR. Επιπλέον, όταν αρχειοθετούμε προσωπικά δεδομένα για λογιστικούς και φορολογικούς λόγους, εκτελούμε και πάλι χρήση και επεξεργασία τους, σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.

Αυτοδίκαια θεωρείται ότι ο Εντολέας αποδέχεται την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, όταν συγγράφει και αποστέλλει μήνυμα από τη Φόρμα Επικοινωνίας κάθε εσωτερικής σελίδας της ιστοσελίδας του Εύνομου, έχοντας πρότερα αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου και έχοντας συναινέσει στη συμμόρφωση με αυτήν, είτε έχει επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Εύνομου στο τηλεφωνικό κέντρο (2160704470), είτε με τηλεφωνική κλήση στο κινητό τηλέφωνο 6981004888, είτε με SMS στο ίδιο κινητό τηλέφωνο, είτε με χρήση των εφαρμογών Viber & Whatsapp στο ίδιο τηλέφωνο, είτε έχει αποστείλει μήνυμα μέσω της σελίδας του Εύνομου στο Facebook (https://www.facebook.com/evnomos.law.firm), είτε μέσω της εφαρμογής Messenger από τη σελίδα Facebook του Εύνομου, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@evnomos.gr, είτε με ταχυδρομική επιστολή, στην ημέρα και ώρα παραλαβής από την οικεία ταχυδρομική υπηρεσία, στην παρακάτω διεύθυνση δηλωμένης έδρας του Εύνομου:

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος (Α.Μ.ΔΣΑ: 80808)
Πλατεία Καρύτση 10 & Παρνασσού 8
10561, Αθήνα, Αττική, ΕΛΛΑΔΑ

5. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – MARKETING

Εφόσον ο Εντολέας έχει οικειοθελώς αποδεχτεί την Πολιτική Απορρήτου του Εύνομου μέσω της ιστοσελίδας της δικηγορικής Εταιρείας ή μέσω της πράξης επικοινωνίας με τον Εύνομο και ανάλογα με τα προσωπικά δεδομένα που μας έχει παραχωρήσει, δημιουργείται το προφίλ χρήσης του Εντολέα, σύμφωνα με τα προσωπικά στοιχεία και τυχόν αξιώσεις ή διεκδικήσεις του. Κατόπιν της συγκεκριμένης ενέργειας, ο Εύνομος δύναται να αποστέλλει διαφημιστικά μηνύματα, σχετιζόμενα με την δραστηριότητα που ασκεί, μέσω όλων των πιθανών τρόπων προσέγγισης που είναι ανεπτυγμένοι από τον Εύνομο: e-mails, SMS, Viber Messages, Messenges Messages, WhatsApp Instant Messages, Facebook Inbox Messages και από οποιονδήποτε άλλο τεχνολογικό φορέα.

Είναι δυνατό να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά μηνύματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Newsletters), τα οποία θα παρέχουν ενημέρωση για τις νομικές υπηρεσίες μας ή/και θα περιλαμβάνουν επιπλέον πληροφορίες, σχετικές με το αντικείμενο του Εύνομου ή το αντικείμενο που μας έχετε εμπιστευτεί ως Εντολείς. Η νομική βάση για την παραπάνω χρήση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 α’ και στ’ ΓΚΠΔ/GDPR.

6. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να σταματήσετε να δέχεστε ενημερώσεις από εμάς, είτε χρησιμοποιώντας στο τέλος του μηνύματος, τον αντίστοιχο σύνδεσμο διαγραφής (unsubscribe), είτε επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Εύνομου στο τηλεφωνικό κέντρο (2160704470), είτε με τηλεφωνική κλήση στο κινητό τηλέφωνο 6981004888, είτε με SMS στο ίδιο κινητό τηλέφωνο, είτε με χρήση των εφαρμογών Viber & Whatsapp στο ίδιο τηλέφωνο, είτε με μήνυμα μέσω της σελίδας του Εύνομου στο Facebook (https://www.facebook.com/evnomos.law.firm), είτε με αποστολή μηνύματος μέσω της εφαρμογής Messenger από τη σελίδα Facebook του Εύνομου, είτε με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@evnomos.gr, είτε με ταχυδρομική επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση δηλωμένης έδρας του Εύνομου:

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΠΑΥΛΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Δικηγορική Εταιρεία Εύνομος (Α.Μ.ΔΣΑ: 80808)
Πλατεία Καρύτση 10 & Παρνασσού 8
10561, Αθήνα, Αττική, ΕΛΛΑΔΑ

7. COOKIES

Ο Εύνομος χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να βελτιώσει την πλοήγηση στο διαδίκτυο και την εμπειρία υπηρεσιών εκ μέρους του χρήστη, εντός της Αρχικής σελίδας και των εσωτερικών σελίδων του Εύνομου. Η ιστοσελίδα του Εύνομου είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί cookies και μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών (όπως, για παράδειγμα, η Apple ID για τους διαφημιστές σε λειτουργικό σύστημα iOS των αντίστοιχων συσκευών και το πρόγραμμα Android Advertising ID για συσκευές που χρησιμοποιούν λειτουργικό πρόγραμμα Android), αλλά ταυτόχρονα και άλλες τεχνολογίες ηλεκτρονικής ανίχνευσης (συγκεντρωτικά αναφερόμενες ως «Cookies»), προκειμένου να διαχωριστεί ο κάθε χρήστης/επισκέπτης και εν δυνάμει Εντολέας από άλλους Εντολές.

Ταυτόχρονα, με τον παραπάνω τρόπο, ο Εύνομος απολαμβάνει την τεχνολογική δυνατότητα να παρέχει τις περισσότερο βελτιστοποιημένες υπηρεσίες κάθε φορά που ο επισκέπτης επανέρχεται στην ιστοσελίδα του Εύνομου, πλοηγούμενος στις σελίδες της και χρησιμοποιώντας τις νομικές της υπηρεσίες.

Τα Cookies χρησιμοποιούνται ακόμη για να καταδείξουν και να καταχωρήσουν προς ανάλυση τον προσωποποιημένο -για κάθε επισκέπτη- τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας του Εύνομου και των νομικών υπηρεσιών που ο Εύνομος παρέχει. Τα Cookies επιτρέπουν ακόμη στην Εύνομο και στα συνεργαζόμενα μαζί του τρίτα μέρη να εντοπίσουν και να στοχεύσουν τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών, προκειμένου να ενισχύσουν την εντός της ιστοσελίδας του Εύνομου εμπειρία με σχετικό περιεχόμενο, αναρτήσεις, ιδιότητες, ευκολίες ως προς την ανεύρεση και παροχή νομικών υπηρεσιών και διαφημιστικό υλικό.

Πέρα από τους παρόχους των υπηρεσιών δικτύου, η ιστοσελίδα του Εύνομου είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί και επιπλέον τεχνολογίες διαδικτύου, όπως, για παράδειγμα, οι τεχνολογίες Flash, οι ανιχνευτικές τεχνολογίες ιστού (Web beacons) και οι εντοπιστές ψηφιογραμμάτων (pixel tags), καθώς και άλλες σχετικές παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες χρησιμοποιούν, παρέχουν και μεταβιβάζουν cookies.

Ο σκοπός τους είναι να εντοπίσουν τον τρόπο χρήσης των τεχνολογικών μέσων που χρησιμοποιεί ο Εύνομος εκ μέρους του Εντολέα και επίσης, να προσφέρουν στον Εντολέα διαφημιστικό υλικό που να προσωποποιεί την εμπειρία του ανάλογα με τις επιλογές του, την ίδια ώρα που εκείνος χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα του Εύνομου, με πληροφορίες που συλλέγονται ακόμη και όταν ο κάθε επισκέπτης Εντολέας ή εν δυνάμει Εντολέας πλοηγείται σε διαφορετικές ιστοσελίδες που επίσης χρησιμοποιούν προσβάσιμα cookies.

Ο Εύνομος είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί επίσης ανιχνευτικές τεχνολογίες ιστού (Web beacons) σε μηνύματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails), σε αλυσίδες ενημερωτικών e-mail μηνυμάτων (Newsletters) και σε λοιπούς ηλεκτρονικούς τρόπους επικοινωνίας, προκειμένου να διασταυρωθεί αν το κάθε συγκεκριμένο μήνυμα έχει ανοιχτεί ή/και διαβαστεί, αλλά και για άλλους λόγους: διαφημιστικούς, ανάλυσης, προσωποποίησης περιεχομένου και μηνυμάτων. Ο Εύνομος είναι δυνατόν μέσω των Cookies να συγκεντρώσει και άλλες πληροφορίες χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους, μέσω της υιοθέτησης επιπρόσθετων τεχνολογιών.

Ο Εύνομος διατηρεί το δικαίωμα περιστασιακά να μοιράζεται πληροφορίες που οι επισκέπτες Εντολείς ή εν δυνάμει Εντολείς έχουν προσφέρει στην ιστοσελίδα του, μέσω παρόχων υπηρεσιών, οι οποίοι θα επαναδιασταυρώσουν τις πληροφορίες αυτές και θα τις συσχετίσουν με Cookies που δίνουν το δικαίωμα στον Εύνομο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο να επικοινωνήσει με Εντολείς ή υποψήφιους Εντολείς. Τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιεί ο Εύνομος είναι πιθανό να διευκολύνουν τους συγκεκριμένους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών να τοποθετήσουν τα δικά τους Cookies μέσα στο σύστημα ψηφιοποίησης δεδομένων.

Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάληψη ανάθεσης εκ μέρους ενός Cookie, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την αναγνώριση μιας συγκεκριμένης τιμής, όπως συγκεκριμένο τομέα ενδιαφέροντος Εντολέα ή εν δυνάμει Εντολέα ή συγκεκριμένο δημογραφικό χαρακτηριστικό. Ο λόγος που επιτρέπεται αυτή η διαδικασία είναι για να μπορεί να γίνει αποδεκτή η παροχή διαφήμισης προς κάθε επισκέπτη ή Εντολέα του Εύνομου, από άλλες αντίστοιχες ιστοσελίδες, εφαρμογές ή δέσμες υπηρεσιών.

Οι περισσότεροι περιηγητές ιστοσελίδων στο διαδίκτυο αποδέχονται αυτομάτως τα Cookies. Ο επισκέπτης της ιστοσελίδας του Εύνομου δέχεται αυτοματοποιημένο αναδυόμενο παράθυρο αποδοχής Cookies, ενεργοποιούμενο από εσωτερικό πρόσθετο του διαχειριστικού συστήματος δεδομένων της ιστοσελίδας.

Στην περίπτωση που ένας επισκέπτης ή ένας Εντολέας επιλέξει να μην αποδεχτεί τα Cookies από την ιστοσελίδα του Εύνομου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητά του να επικοινωνήσει με τον Εύνομο, να λάβει νομική υπηρεσία και να τροποποιήσει τις ρυθμίσεις ή προτιμήσεις, όπως και η δυνατότητα να αλληλεπιδράσει υπό προϋποθέσεις με τον Εύνομο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, θα απομειωθεί σημαντικά. Θα πρέπει επίσης ο κάθε επισκέπτης Εντολέας ή εν δυνάμει Εντολέας που δεν θα αποδεχτεί τα Cookies του Εύνομου να γνωριζει ότι οι διαφημίσεις που θα μπορεί να δει, να παρακολουθήσει και γενικότερα να έχει πρόσβαση, ενδεχομένως να μην είναι σχετικές με το προφίλ του και τα ενδιαφέροντά του.

8. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Φορείς και εφαρμογές επεξεργασίας δεδομένων
Κατά κανόνα, απαγορεύεται η διαβίβαση των παραχωρημένων προσωπικών δεδομένων των Εντολέων από τον Εύνομο σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή του Εύνομου. Οι τρίτοι φορείς επεξεργασίας δεδομένων επιλέγονται κάθε φορά με προσοχή, ελέγχονται από τον Εύνομο και δεσμεύονται συμβατικά, σύμφωνα με το άρθρο 28 ΓΚΠΔ.

Πληρεξούσιοι δικηγόροι προς την πορεία εξωδικαστικής επίλυσης
Επιπλέον, είναι πιθανό να απαιτείται να διαβιβαστούν αποσπάσματα του αιτήματος Εντολέα, ή μέρος των προσωπικών του δεδομένων σε πληρεξούσιο δικηγόρο του αντιδίκου, αν υπάρχει, προς τον σκοπό εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, ή για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης και συναίνεσης του Εντολέα και μόνο ως προς τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα, για την επίτευξη τού σκοπού αυτού.

Ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι, συνεπικουρικά της υπόθεσής σας
Οι τρίτοι, πέραν τών δικηγόρων, είναι πιθανόν να είναι ελεγκτές και επαγγελματίες σύμβουλοι, όπως λογιστές, οικονομολόγοι, τράπεζα, ιατροί, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, οι υπηρεσίες Προστασίας του Καταναλωτή, υπηρεσίες αποφυγής ηλεκτρονικής απάτης, για περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας σε αυτά, με την ιστοσελίδα του Εύνομου και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο, η συνδρομή του οποίου θα κριθεί απαραίτητη, για την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο ο Εντολέας παρέχει στον Εύνομο προσωπικά δεδομένα, για την διεκπεραίωση υπόθεσης ή έστω, για τη διερεύνηση διεκπεραίωσης. Αν απαιτείται, σε μεμονωμένη περίπτωση, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων, ο Εύνομος λαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει σχετικά τον εντολέα, για να λάβει τη συγκατάθεσή του.

9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Εύνομος έχει εφαρμόσει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα, σχεδιασμένα για την εφαρμογή των αρχών προστασίας των δεδομένων και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία, κατά τρόπο τέτοια, ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ και να προστατεύονται τα δικαιώματα σας. Επίσης, έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλιστεί η επεξεργασία μόνο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι απαραίτητα για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας. Ο Εύνομος διαθέτει ενεργές διαδικασίες ελέγχου πιθανής παραβίασης προσωπικών δεδομένων και σε τέτοια περίπτωση, θα ενημερωθείτε άμεσα και την ίδια στιγμή με την ενημέρωση προς την αρμόδια εποπτική Αρχή.

10. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι υπολογιστές και τα προγράμματα λογισμικού, που χρησιμοποιεί ο Εύνομος, έχουν παραμετροποιηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η χρήση των προσωπικών στοιχείων και των στοιχείων ταυτοποίησης.

Τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο στο βαθμό που απαιτείται για την επίτευξη των σκοπών, που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως απαραίτητο, για την επίτευξη των συγκεκριμένων επιδιωκόμενων σκοπών.

Σε κάθε περίπτωση, το κριτήριο που χρησιμοποιείται για τον καθορισμό της περιόδου αποθήκευσης, βασίζεται στη συμμόρφωση με τις προθεσμίες που επιτρέπονται από τον νόμο και τις αρχές της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, του περιορισμού της αποθήκευσης ή της ορθολογικής διαχείρισης των αρχείων από τον Εύνομο και για λογαριασμό του Εύνομου από τρίτες εφαρμογές ή εταιρείες.

11. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΝΤΟΛΕΑ

Τα e-mails και τα εσωτερικά τους αρχεία, που μοιράζεται ο Εντολέας με τον Εύνομο, είναι αυστηρά προσωπικά, εμπιστευτικά και καλύπτονται από το απόρρητο δικηγόρου και εντολέα. Προορίζονται αποκλειστικά για τη χρήση του παραλήπτη, που προκαταβολικά τίθεται ότι είναι ο Εύνομος. Το περιεχόμενο e-mail και αρχείων είναι πιθανό να έχει αλλάξει ή αλλοιωθεί, χωρίς τη συγκατάθεση του δημιουργού. Κάθε επανεξέταση, διάδοση, αποκάλυψη, τροποποίηση, εκτύπωση, αντιγραφή ή μετάδοση αυτού του e-mail και/ή οποιουδήποτε αρχείου, που διαβιβάζεται με αυτό, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται και μπορεί να είναι παράνομη.

Ο Εύνομος ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα Εντολέων, τα οποία διαβιβάζονται, λαμβάνονται και γίνονται αντικείμενο επεξεργασίας διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της τρέχουσας Πολιτικής Απορρήτου, καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού (Ευρωπαϊκής Ένωσης) 2016/679 και της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

12. ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, είναι δυνατόν να συλλέγονται από τον Εύνομο και να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και τα παρακάτω είδη προσωπικών δεδομένων, όπως πληροφορίες, σχετικές με την δραστηριότητα του Εντολέα, με σκοπό την επεξεργασία τους για τη χρηστή διεκδίκηση δικαιωμάτων η αξιώσεών σας, στο πλαίσιο της συναλλαγής μεταξύ Εύνομου και Εντολέα, εντός των νομοθετικών διατάξεων.

Από τον Εύνομο δεν συλλέγονται ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων των Εντολέων, δηλαδή δεδομένων «που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό» (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ/GDPR) ή «δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα» (άρθρο 10 ΓΚΠΔ/GDPR), παρά μόνο αν είναι απαραίτητα για την ανάληψη και χειρισμό τής υπόθεσής σας και την εκπροσώπηση του Εντολέα ενώπιον πάσης αρμόδιας αρχής, ή δικαστηρίου, ή άλλης υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή μας.

13. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αν έχετε αποδεχτεί τα Cookies της ιστοσελίδας και την Πολιτική Απορρήτου του Εύνομου και ταυτόχρονα είστε κάτοικος Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχετε, σε απλή παράθεση, τα κάτωθι δικαιώματα:
α. Το δικαίωμα πληροφόρησης για τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
β. Το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή να μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς.
γ. Το δικαίωμα της διόρθωσης, δηλαδή να διορθώσουμε προσωπικά σας δεδομένα, που μπορεί να είναι ελλιπή ή ανακριβή.
δ. Το δικαίωμα της διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), δηλαδή σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να μας ζητήσετε να διαγράψουμε προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία διατηρούμε (εκτός αν υπάρχει νομικός λόγος, που να μας το απαγορεύει).
ε. Το δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
στ. Το δικαίωμα της φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων, σε μια κοινή μορφή αρχείου και να διαβιβάσετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλη εταιρεία, ανταγωνιστική ή μη με το αντικείμενο εργασίας και υπηρεσιών του Εύνομου.
ζ. Το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για σκοπούς άλλους, πέραν αυτού, για τον οποίο μας τα γνωστοποιήσατε.
η. Το δικαίωμα να μην υπόκειται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων που έχουν παραχωρηθεί σε απόφαση, που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα, τα οποία σας αφορούν, ή σας επηρεάζουν σημαντικά με παρόμοιο τρόπο.
θ. Το δικαίωμα καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική Αρχή προστασίας δεδομένων, στο κράτος – μέλος, στο οποίο έχετε την κατοικία σάς ή τη συνήθη διαμονή σας ή τον τόπο εργασίας σας.

Τα παραπάνω δικαιώματα υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και προϋποθέσεις, σχετικά με το πότε και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα είναι αμελλητί και δωρεάν, όπως επίσης και η άσκηση οποιουδήποτε ή οποιωνδήποτε από τα δικαιώματά σας, εκτός κι αν το αίτημά σας είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή καταχρηστικό, οπότε και διατηρεί ο Εύνομος το δικαίωμα να αρνηθεί να συμμορφωθεί, στα πλαίσια του νόμου.

Ενδέχεται να ζητηθούν επιπρόσθετες πληροφορίες, ώστε να επιβεβαιωθεί η ταυτότητα του αιτούντος πρόσβαση, για την άσκηση οποιουδήποτε άλλου δικαιώματός σας ως Εντολείς και η προϋπόθεση αυτή υφίσταται ως μέτρο ασφαλείας ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους ή σε μη εξουσιοδοτημένα από εσάς πρόσωπα. Σε κάθε αίτημα Εντολέα, ο Εύνομος διατηρεί την υποχρέωση να απαντήσεις εντός του χρονικού διαστήματος των τριάντα (30) ημερών. Αν η φύση του αιτήματός σας απαιτήσει περισσότερο χρόνο, λόγω πολυπλοκότητας ή αριθμού αιτημάτων, θα λάβετε υπεύθυνη ενημέρωση.

14. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται ο εν ενεργεία διαχειριστής του Εύνομου, κ. Δημήτριος Σπυρόπουλος του Βασιλείου, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2160704470 και κινητό τηλέφωνο 6981004888, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιαδήποτε απορία, σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου, ή για την άσκηση κάθε δικαιώματός σας, το οποίο πηγάζει από τον ΓΚΠΔ.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ενημερώθηκε στις 08/11/2021.
Παρακαλώ ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τυχόν τροποποιήσεις της.