Νομική υποστήριξη για εταιρικές υποθέσεις & συμφωνίες

Συντάσσουμε τις εταιρικές συμβάσεις που αφορούν κάθε επιχείρηση

Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888 ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1

Σύναψη συμβάσεων με προσωπικό, προμηθευτές, ακόμη και πελάτες

Στις καθημερινές συναλλαγές κάθε επιχείρησης ανακύπτουν τακτικά, ζητήματα σύναψης συμβάσεων με πελάτες και προμηθευτές, αλλά και με το προσωπικό που απασχολείται. Εξυπακούεται ότι η σύναψη προφορικών συμβάσεων ελλοχεύει τον κίνδυνο διενέξεων και ερίδων μεταξύ των μερών. Ο λόγος είναι ότι οι προφορικές συμφωνίες δεν αποδεικνύονται ευχερώς και αποτελούν, συχνά, σημείο τριβής και για τα δύο μέρη.

Στην περίπτωση προκύψει διαφωνία ως προς τα συμφωνηθέντα, ειδικά στην περίπτωση των προμηθευτών και σταθερών συνεργατών μιας επιχείρησης, κάθε μέρος μιας συμφωνίας που δεν είναι γραπτή με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό διατηρεί την ελευθεριότητα να επικαλείται κατά το δοκούν μη συμφωνημένους όρους, είτε σκόπιμα, είτε επειδή πράγματι δεν έχει αντιληφθεί επακριβώς το περιεχόμενο μιας συμφωνίας. Δεν είναι μόνο οι όροι που ενδεχομένως να μην έχουν συμφωνηθεί. Είναι και άλλοι όροι που δεν έχουν περιγραφεί επαρκώς νομικά, ακόμη και σε μια γραπτή σύμβαση, με αποτέλεσμα να προκαλείται δυσφορία από τη διαρκή μονομερή επίκλησή τους.

2

Εξοικονόμηση χρόνου & άριστη διαχείριση κρίσης

Για να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση η ρήξη μεταξύ των μερών, χρειάζεται μια διαφορετική και επαγγελματική. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται και το αρνητικό κλίμα εντός τις επιχείρησης, αλλά και στις σχέσεις με τρίτα μέρη κι ακόμη, εξοικονομούνται πολύτιμες εργατοώρες.

Ακόμη και στην ενδεχόμενη αντιμετώπιση ενός απαιτητικού πελάτη, οι σταθεροί και νομικά σαφής όροι συμφωνίας χρήσης και διαχείρισης του προϊόντος ή της υπηρεσίας της επιχείρησης, επιβαρύνεται λιγότερο το προσωπικό και ο συνολικός διαθέσιμος χρόνος της επιχείρησης ως προς την υποστήριξη.

Οι σωστές συμβάσεις μεταξύ εργοδότη και εργατικού δυναμικού, καταγεγραμμένες με διαφάνεια και νομική ακρίβεια, μειώνουν το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης και αποκλείουν την ανάγκη διαχείρισης κρίσεων ή απαλείφουν ακόμη και ανάγκες για μεσοσταθμικές θέσεις ιεραρχίας, δηλαδή την εμπλοκή προσωπικού σε ανώτερο επίπεδο στην ιεραρχία της επιχείρησης.

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ο καλύτερος τρόπος κατοχύρωσης μιας συμφωνίας

Ο καλύτερος τρόπος κατοχύρωσης μιας συμφωνίας είναι η έγγραφη συμφωνία. Κάθε οργανωμένη επιχείρηση λαμβάνει κεφάλαιο αξιοπιστίας και θεωρείται σοβαρή και οργανωμένη, όταν συνάπτει έγγραφες συμφωνίες – συμβάσεις με όλα τα πιθανά συμβαλλόμενα μέρη.

Οι έγγραφες συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και προμηθευτών, μεταξύ της επιχείρησης και των εργαζομένων της, μεταξύ της επιχείρησης που εμπορεύεται προϊόντα ή υπηρεσίες προς πιθανούς πελάτες και των ίδιων των πελατών παρέχουν σημαντικά πλεονεκτήματα, διότι αποτυπώνουν όλους τους ουσιώδεις όρους συνεργασίας.

Εξασφαλίστε ότι δεν θα υπάρχουν διαφυγόντα κέρδη ή απρόβλεπτες απώλειες κεφαλαίων

Επίσης, καταγράφουν λεπτομερώς τις δεσμεύσεις των συμβαλλομένων μερών και εξασφαλίζουν ένα κομμάτι διαφυγόντων κερδών, από το οποίο σε άλλη περίπτωση ενδεχομένως θα υπέφερε η εταιρεία. Οι συμβάσεις ορθού νομικού περιεχομένου, όπως εκείνες που δύναται να σας εξασφαλίσει η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, με τον κατάλληλο δικηγόρο του εμπορικού και εργατικού δικαίου κατά περίπτωση, διατυπώνουν με σαφήνεια τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που απορρέουν από την συνεργασία των οποιωνδήποτε μερών και θέτουν κατά τρόπο ξεκάθαρο και αδιαμφισβήτητο το πλαίσιο συνεργασίας πέραν πάσης αμφιβολίας.

Ρήτρες διαμεσολάβησης

Εξετάστε το ζήτημα πρακτικά! Σε περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε αμφιβολίας, τα μέρη θα ανατρέχουν στο περιεχόμενο της σύμβασης και θα επιλύουν αμελλητί τις διαφωνίες τους. Στις συμβάσεις που θα δημιουργηθούν για λογαριασμό της επιχείρησης, είναι δυνατό να περιλαμβάνονται και ρήτρες διαμεσολάβησης, διαιτησίας και προσφυγής στη δικαιοσύνη, καθορίζοντας ακόμη και την υπαγωγή μιας διαφοράς σε συγκεκριμένο δικαστήριο.

Σταθερές σχέσεις συμβαλλομένων μερών, εντός & εκτός της εταιρείας

Με τις γραπτές συμβάσεις αποφεύγονται οι άσκοπες διενέξεις, ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας κι ακόμη, τίθενται συγκεκριμένες προθεσμίες ολοκλήρωσης ενός έργου. Επίσης, περιγράφονται αναλυτικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία, για την πώληση αγαθών ή υπηρεσιών, έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο διαφωνίες και διενέξεις, οι οποίες διαταράσσουν τις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλομένων, αλλά και τις σχέσεις στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία, Σπυρόπουλος – Παυλίδου και Συνεργάτες, με την πολυετή, πέραν της 25ετίας, πείρα της αναλαμβάνει τη σύνταξη συμβάσεων, που αφορούν κάθε σοβαρή εταιρεία, σε όλο το φάσμα της συνεργασίας της: Συμβάσεις εργασίας, μίσθωσης, συμβάσεις με προμηθευτές, με πελάτες, συμβάσεις εταιρικής αντιπροσωπείας, συμβάσεις δικαιόχρησης (franchise) ή απλές συμβάσεις για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών.

Οι γραπτές συμβάσεις δεσμεύουν τα μέρη και εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης.

ΠΛΗΡΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Συνολικά, η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει την εν γένει νομική κάλυψη μιας επιχείρησης, ακόμη και στην περίπτωση που χρειάζεται νομική υποστήριξη ή παράσταση σε δικαστήρια. Η πλήρης νομική κάλυψη μπορεί να περιλαμβάνει και υποθέσεις αστικού, ποινικού, φορολογικού δικαίου.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος, όλες τις συμβάσεις, που αφορούν μια επιχείρηση – εταιρεία, ανεξαρτήτως του μεγέθους της. Αναλαμβάνεται η σύνταξη όλων των ειδών των συμβάσεων, όπως συμβάσεις μίσθωσης επαγγελματικού χώρου, συμβάσεις εργασίας, έργου, συμβάσεις προμηθειών, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, πωλήσεως και κάθε άλλη αναγκαία σύμβαση για μια επιχείρηση, ακόμη και συμβάσεις franchise και leasing.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οι Λατίνοι σοφά έλεγαν: “Scripta manent, verba volant!”, δηλαδή: “Τα γραπτά μένουν, τα λόγια πετούν!”. Συνεπώς, αξίζει να κατοχυρώσετε τα συμφέροντα της εταιρείας σας και να αποφύγετε άσκοπες διενέξεις με πελάτες. Μην αφήνετε τις σχέσεις με τους πελάτες, τους υπαλλήλους και τους προμηθευτές σας στην τύχη τους! Επιλέξτε μια γραπτή και όχι προφορική συμφωνία. Και όταν επιλέξετε τη γραπτή συμφωνία, η επιμέλειά της από δικηγόρο είναι απαραίτητη, ώστε οι όροι να είναι σαφείς, συμβατοί με την ισχύουσα νομοθεσία, ρητοί και κατηγορηματικοί!

CRISIS MANAGEMENT

Εξασφαλίστε, όσο είναι δυνατόν, την εταιρική ειρήνη στην επιχείρησή σας και συνάμα, την απρόσκοπτη λειτουργία της σε σταθερούς ρυθμούς, δίχως πιθανές διενέξεις ή κρίσεις που χρειάζονται διαχείριση να σας απασχολούν. Αποφύγετε την συνεχή διαχείριση κρίσεων με πελάτες και προμηθευτές, εξαιτίας της απουσίας έγγραφου τύπου ή ορθά δομημένου όρου σε μια συμφωνία.

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ

Μια εταιρεία, που σέβεται τον εαυτό της και τους πελάτες της, επιλέγει την πλήρη νομική κάλυψη, πριν το κλείσιμο κάθε σημαντικής συμφωνίας, ακόμη και ως μέτρο ασφάλειας του επιχειρηματικού εγχειρήματος. Επικοινωνήστε μαζί μας, ώστε να σας παρέχουμε πλήρη νομική κάλυψη στις συμβάσεις της εταιρείας σας και όχι μόνο. Μπορούμε, ακόμη, να αναλάβουμε να ελέγξουμε τη γραπτή σύμβαση που σας αποστέλλουν για συνεργασία και αντίστοιχα θα συντάξουμε τη σύμβαση, την οποία εσείς χρειάζεστε για τους πελάτες σας.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Η ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Η σύνταξη και σύναψη συμβάσεων είναι μέτρο που συμβάλλει στην αντιμετώπιση κάθε προβλήματος, που ανακύπτει στις σχέσεις της εταιρείας με ιδιώτες ή με το Δημόσιο. Επικοινωνήστε με τον Εύνομο και ζητήστε μια συνάντηση με εξειδικευμένο δικηγόρο του Εύνομου, που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε κάθε τομέα που χρειάζεστε νομική υποστήριξη. Η Εύνομος Δικηγορική Εταιρεία αναλαμβάνει όλο το φάσμα της νομικής κάλυψης της επιχείρησής σας!

ΜΗ ΧΑΝΕΤΕ ΧΡΟΝΟ!
Καλέστε μας στα 2160 704 470 | 6981 004 888, για πλήρη νομική κάλυψη υποθέσεων αστικού, ποινικού και φορολογικού δικαίου ή συμπληρώστε τη φόρμα και θα σας καλέσουμε.
Μας εμπιστεύονται
Εμπειρία 25+ ετών στις νομικές υποθέσεις

Στο δικηγορικό γραφείο της εταιρείας Εύνομος, η σχέση πελάτη – δικηγόρου βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, η οποία αποτελεί θεμέλιο λίθο για την αρμονική συνεργασία του εντολέα με τον δικηγόρο του. Μπορείτε να μας εμπιστευτείτε κάθε υπόθεση που σας απασχολεί.

Με πείρα 25 ετών, η δικηγορική ομάδα της Εύνομος αναλαμβάνει υποθέσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, επειδή έχει την ευχέρεια να διαθέτει δίκτυο συνεργαζόμενων δικηγόρων σε κάθε γωνιά της Ελλάδος και παράλληλα, έχει βαθιά γνώση υποθέσεων που απασχολούν την ομογένεια εκτός Ελλάδος!